Ներքին գնահատման հաշվետվություն

Նախագիծ

Հաստատությանգործունեությաններքինգնահատմանհաշվետվությանձևիպատրաստման

մեթոդական երաշխավորություններ

 1. 1.    Նախաբան

Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգիզարգացմանքաղաքականության մեջառանցքային տեղ է գրավում ուսումնական հաստատությունների գործունեության գնահատումը և սովորողների ուսումնառությանվերջնարդյունքների բարելավման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները: Հատկապես որոշակիքայլեր են կատարվում չափելի վերջնարդյունքներսահմանելու ուղղությամբ:  Դրա վկայությունը2009 թվականի  հուլիսի 10–ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից  ընդունված <<Հանրակրթության մասին>>  ՀՀ օրենքում առաջին անգամ սահմանված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներքին և արտաքին գնահատում իրականացնելու պահանջն է:Ելնելով<<Հանրակրթության մասին>>  ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ՀՀ կառավարությունը 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N1334-Ն որոշմամբհաստատելէ<<Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանշների սահմանման և իրականացմանը կարգը>>:<<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն հստակորեն սահմանվել և տարանջատվելեն  ուսումնական հաստատության գործունեության վերահսկողությունը (հոդված 33) և ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատումը (հոդված 34):

Հաստատության գործունեության ներքին գնահատումը բխում է ոչ միայն ՀՀ կրթության բնագավառը կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներից, այլ նաև համահունչ է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ու ՀՀ կթության և գիտության նախարարության համագործակցության շրջանակներում իրականացվող <<Երեխայակենտրոն դպրոց>> ծրագրի հայեցակարգային դրույթներին:

 1. 2.    Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության ներքին գնահատման  նպատակըևխնդիրները

Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության (այսուհետ` հաստատություն) ներքին գնահատման գործընթացը հաստատության կրթական ծառայությունների որակի մշտադիտարկման և ընթացիկ հսկողության գործառույթ է, որն իրականացնում է հենց կրթական ծառայություններ մատուցողը` հաստատության,  ուսումնական գործընթացի որակի հետագա բարելավման նպատակով: Ըստ էության, ներքին գնահատումը ուսումնական հաստատության կողմից իր գործունեության վերլուծությունն է(<<Հանրակրթության մասին>>  ՀՀ օրենք  հոդված 34)։

Ներքին գնահատումը հաստակ կազմակերպված, նպատակաուղղված և պարբերական գործունեություն է` ուղղված ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ուսուցիչների աշխատանքի արդյունավետության և սովորողների առաջընթացի ուսումնասիրմանը` հաստատության  հետագա գործունեությունը բարելավելու նպատակով:

Հաստատության գործունեության ներքին գնահատման նպատակն է`

ուսումնական հաստատության գործունեության, մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի բարելավումը և արդյունավետության բարձրացումը:

Հաստատության ներքին գնահատման խնդիրներն են`

ա) հաստատության կողմից մատուցած կրթական ծառայությունների որակի գնահատումը.

բ)շահառուների` սովորողների և նրանց ծնողների (օրինական ներկայացուցիչների), հաստատության մանկավարժական աշխատողների, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, պետական տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կրթության հիմհարցերով զբաղվող կազմակերպությունների, ինչպես նաև հասարակության հաստատաությունների գործունեության վերաբերյալ իրազեկվածության աստիճանի բարձրացումը և առանձին հաստատությունների մասին ամբողջական տեղեկատվության տրամադրումը.

գ) հաստատության հաշվետվողականության մեխանիզմներիարդյունավետության բարելավումը և գործունեության թափանցիկության բարձրացմանը.

դ)հաստատության զարգացման ծրագրերի մշակման խթանումը.

ե)հաստատության գործունեության գնահատման գործընթացում վարչական և մանկավարժական աշխատողների, սովորողների և ծնողների ներգրավումը:

Համաձայն <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի,ներքին գնահատումն իրականացվում է տարեկան մեկ անգամ` մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Ներքին գնահատմանը մասնակցում են հաստատության վարչական և մանկավարժական աշխատողները, սովորողները և նրանց ծնողները (օրինական ներկայացուցիչները)։Ներքին գնահատումն իրականացվում է հաստատությանտնօրենիհրամանիհամաձայնձևավորվածհանձնաժողովիկողմից: Հանձնաժողովիկազմումկարողենընդգրկվելներկայացուցիչներհաստատությանկոլեգիալկառավարմանմարմնից, մանկավարժականևծնողականխորհուրդներից

Հաստատության տնօրենը հանձնաժողովի նախագահն է և ապահովում է հանձնաժողովի բնականոնգործունեությունը: Հանձնաժողովը հաստատում է իր աշխատակարգը, սահմանում ներքին գնահատում անցկացնելու գործողությունների ծրագիրը, մեթոդները և ժամանակացույցը:

Ներքին գնահատման հաշվետվությունը տնօրենը մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 5-ը ներկայացնում է ուսումնական հաստատության խորհրդին, ծնողական, աշակերտական և այլ գործող խորհուրդներին, ինչպես նաև ապահովում դրա հրապարակումը:

 

 

 1. 3.    Հաստատության ներքին գնահատման  գործընթացի իրականացումը և հաշվետվության պատրաստմանմեթոդական երաշխավորություններ

Հաստատության ներքին գնահատման հաշվետվության պատրաստման ժամանակ անհրաժեշտ է  առաջնորդվել սույն մեթոդական երաշխավորություններով և սույն փաստաթղթի բաժին 2-ում տրված հաշվետվային ձևով:

Հաշվետվության պատրաստման համար հիմք են հանդիսանում հաստատության ներքին գնահատման ցուցանիշները, հաստատության կառավարման և խորհրդակցական մարմինների կողմից հաստատության գործունեության այս կամ այն ոլորտի վերաբերյալ տրված գնահատումները: Հաստատության գործունեության ներքին գնահատման  գործընթացը ներառում է երեք բաղադրիչ`

1. մեկնարկայինպայմանների (ռեսուրսների) գնահատում.

2. գործընթացիգնահատում.

3. արդյունքներիգնահատում:

Վերը նշված բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է՝ըստ հաստատության գործունեությունը նկարագրող հետևյալ ոլորտների.

 • հաստատության անվտանգություն,
 • հաստատության գործունեության արդյունավետություն և ուսումնական գործընթացի որակ,
 • հաստատությունում ներառական կրթության և գենդերային հավասարության ապահովում,
 • համայնքային մասնակցություն:

Վերոնշյալ 4 ոլորտների համար սահմանված են գնահատմանցուցանիշներ: Յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար  նշված է գնահատման  ձևը,մեթոդը, պարբերականությունը և հաշվարկման մեթոդաբանությունը:Բոլոր 4 ոլորտներիգնահատմանցուցանիշներիամբողջականցանկըտրվածէՀավելված 1-ում:

Հաշվետվայինձևիլրացմանընթացքումցուցանիշներիճիշտկիրառությունը` հիմնվածտեղեկատվությանհավաքագրմանևվերլուծությանբազմակիմեթոդներիվրա` հաստատության գործունեությանինքնավերլուծությանորակիհիմնականգրավականնէ: Այստեղառաջարկվողցուցանիշներիցյուրաքանչյուրըհանդիսանում էգնահատմանմեթադաբանությանբաղկացուցիչևհիմնվածէտեղեկություններիևտվյալներիհավաքագրման,վերլուծությանուրույնմեթոդիվրա:

Ցուցանիշներիգնահատմանժամանակկիրառվումենհետևյալմեթոդները.

 

 • Վիճակագրական տվյալների վերլուծություն
 • Փաստաթղթայինվերլուծություն,
 • Դիտարկումև փաստագրում,
 • Հարցում:

 

Որոշ ցուցանիշների հաշվարկման համար կիրառվում են նաև համակցված մեթոդներ:

Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունըենթադրումէ`

 • վիճակագրականտվյալներիկարգավորումևներկայացումաղյուսակների, սխեմաներիևգրաֆիկներիմիջոցով, այնուհետևեզրահանգումներիևկանխատեսումներիկատարում:

 

Փաստաթղթայինվերլուծությունը ենթադրում է՝հաստատությանգործունեություննապահովողներքինփաստաթղթերի, վիճակագրականտվյալներիևհաշվետվություններիուսումնասիրություն,արդյունքներիարձանագրումևեզրակացություններիկազմում:

Դիտարկումը կամ փաստագրումը ենթադրում է՝ըստ սահմանված ցուցանիշների՝հաստատությանմարդկային, նյութական, ֆինանսականռեսուրսներիառկայության(կամդրանց բացակայության), ուսումնասիրվող գործընթացներիևընթացակարգերիմասինարձանագրում  կամ նկարագրում`աղյուսակների, դիտարկմանքարտերիև գրանցման այլ միջոցներով: Դիտարկմանմիջոցովստացվող տեղեկատվությունը բազմաբնույթ և օգտակար էոչ միայն ինքնավերլուծության, այլ նաև հաստատության գործունեությունը լիարժեք ներկայացնելու համար:

Հարցումների անցկացումը ենթադրում է՝հարցազրույցներիանցկացումհարցվողներիներքոհիշյալխմբերիհետ` կախվածուսումնասիրվողցուցանիշիբնույթիցևնպատակից.

 • տնօրեն և վարչական աշխատողներ,
 • ուսուցիչներ,
 • հաստատության սպասարկող անձնակազմ,
 • ծնողներ,
 • սովորողներ:

Հարցման միջոցով հնարավոր է դառնում այնպիսի հարցերիպարզաբանումը, որոնք տարածվածության խնդիր են  դնում բացահայտել տարբեր հարցվող խմբերի կարծիքը ուսումնասիրվող ցուցանիշների վերաբերյալ:

Հարցազրույցների  անցկացման հիմնական նպատակն է  ստանալխորքային տեղեկատվություն  խնդրո առարկայի վերաբերյալ, որը թույլ է տալիս ի հայտ բերել ուսումնասիրվող երևույթի այնպիսի  կողմեր, ինչպիսիք են  շահառուների բավարարվածությունը  դրանից, առկա  հիմնախնդիրները, թերությունները և  այլն:

Հաշվետվության կառուցվածքը

Այն պետք է  բաղկացած լինի 6 մասից:

ü  Մաս 1-ը ներառում է ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին: Այստեղ հիմնականում արձանագրվում են հաստատության գործունեությունը նկարագրող վիճակագրական տվյալներ, որոնք պետք է համապատասխանեն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <<Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին>> հաշվետվության մեջ ներառվող տեղեկատվությանը: Հաշվետվության մեջ տեղ գտած վիճակագրական տվյալները, հաստատության գործունեության վերաբերյալ այլ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է գնահատել ինչպես տվյալ ուսումնական տարվա կտրվածքով, այնպես էլ նախորդ 3 տարիների հետ համեմատության մեջ` բացահայտելով այս կամ այն ոլորտը նկարագրող ցուցանիշների դինամիկան:

ü  Մաս2-րդում ներկայացվում են հաստատության անվտանգությունը գնահատող ցուցանիշները:

ü  Մաս 3-րդում ներկայացվում են հաստատության գործունեության արդյունավետությունը գնահատող ցուցանիշները:

ü  Մաս 4-րդում ներկայացվում են հաստատությունում ներառական կրթություն, գենդերային հավասարության ապահովումը  գնահատող ցուցանիշները:

ü  Մաս 5-րդում ներկայացվում են համայնքային մասնակցությունը գնահատող ցուցանիշները:

ü  Մաս 6-րդում ներկայացվում են հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները: Առանձին տեղ է հատկացված նաև առաջարկությունների համար:

ü  Բոլոր ոլորտների ցուցանիշները, դրանց գնահատման մեթոդաբանությունը տրված է Հավելված 1-ում:Համապատասխան աղյուսակների, հարցերի միջոցով յուրաքանչյուր մասում ներկայացվում են այն ցուցանիշները, որոնք պետք է գնահատվեն կամ վերլուծվեն: Նշված է նաև, թե հատկապես ինչ մեթոդով պետք է դա իրականացնել:

ü  Հարցումների իրականացման  երաշխավորվող մեթոդաբանությունը տրված է Հավելված 2-ում:

ü  Անհրաժեշտության դեպքում այս կամ այն  ցուցանիշի մասին կարելի է  տալ ավելի ամբողջական տեղեկատվություն:

ü  Հաճախ միևնույն ցուցանիշը կարող է բացահայտվել և’ փաստաթղթերի ուսումնասիրության,  և’ հարցման միջոցով, ուստի ժամանակ և միջոցներ խնայելու համար երաշխավորվում է այդպիսի ցուցանիշների արձանագրման միասնական փաստաթղթային  և հարցման միջոցով արդյունքների ամփոփման ձև:

ü  Ցուցանիշների արձանագրման վերոնշյալ միասնական ձևի կիրառումը չի բացառում  ցուցանիշների առանձին — առանձին արձանագրումը: Կարևորէ հանգամանալից և օբյեկտիվ, հավաստի վերլուծության  ապահովումը: Այսպիսով, յուրաքանչյուր հաստատություն իր նախասիրությամբ կարող է կիրառել տարբեր մոտեցումներ:

ü  Հաշվետվության ձևի մեջ ներկայացված տեղեկատվությունը պետք է լինի ամբողջական, համապարփակ և օբյեկտիվորեն արտացոլի հաստատության առկա վիճակը, փոփոխությունների ընթացքը  և  ուղղությունները:  Այն դեպքերում,  երբ անհրաժեշտ է  կատարել որակական և քանակական վերլուծություն, ցանկալի է տեղեկատվությունը ներկայացնել  աղյուսակային,  գրաֆիկական և այլ հնարավոր ձևերով:

ü  Հաշվետվության ձևում անհրաժեշտ է նկարագրել նաև հաստատությունում առկա հիմախնդիրները  և  դրանք լուծելու այնպիսի եղանակները, որոնք հիմնված են իրական հնարավորությունների վրա:

 • Հաշվետվության մեջ տեղ գտած ցանկացած լրացուցիչ տեղեկատվություն պետք է հիմնված լինի հիմնավոր փաստերի վրա, լինի տրամաբանական և հակիրճ,  իսկ ոճը` պաշտոնական:

 

 

 

Որակյալ ու պիտանի հաշվետվություն  պատրաստելու գլխավոր երաշխիքը հաստատության վարչական աշխատողների և մանկավարժական  կոլեկտիվի համագործակցային և թիմային աշխատանքն է, համատեղ որոշումների կայացումն ու իրագործումը:

 

 

 

 

 

Մաս 1. Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության մասին

Հաստատության անվանումը, համարը__ՀՀ Լոռու մարզի <<Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան N11 ավագ դպրոց >>ՊՈԱԿ

Հաստատության հասցեն ՝  Ազատամարտիկների պ.1

Հեռախոս, Ֆաքս, էլ.հասցե՝ /0322/2-09-37,2-21-30 vanadzor11@schools.am

Կայք՝    vanadzor11.wordpress.com

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ըստ 3 ուստարիների[1]

  2010-2011 2011-2012 2012-2013
Դասարաններ թիվը 38 37 38
1 –ին դասարան
2-րդ դասարան 3
3-րդ դասարան 3 3
4-րդ դասարան 4 3 3
5-րդ դասարան 2 4 3
6-րդ դասարան 3 2 4
7-րդ դասարան 4 3 2
8-րդ դասարան 4 4 3
9-րդ դասարան 4 4 4
10-րդ դասարան 7 6 7
11-րդ դասարան 4 5 7
12-րդ դասարան 3 5
Ընդամենը 38 37 38

 

 

Վերլուծել փոփոխությունները և կատարել եզրահանգումներ_

2012-2013 ուստարում 10-12-րդ դասարանների թիվը ավելացել է ուսուցիչների մասնագիտական բարձր պատրաստվածության շնորհիվ:

Աղյուսակ2.Ըստդասարաններիսովորողներիթիվ` ըստ 3 ուստարիների

  2010-2011 2011-2012 2012-2013
Սովորողների թիվը 925 884 833
2- րդ դասարան 73
3- րդ դասարան 73 71
4 -րդ դասարան 86 69 61
5- րդ դասարան 45 82 67
6 -րդ դասարան 81 40 77
7- րդ դասարան 110 79 39
8 -րդ դասարան 111 95 79
9 -րդ դասարան 113 102 96
10- րդ դասարան 146 140 145
11 -րդ դասարան 87 126 151
12-րդ դասարան 80 118
Ընդամենը 925 884 833

 

Վերլուծել փոփոխությունները և կատարել եզրահանգումներ

Ավագ դասարաններում սովորողների թվի աճ է նկատվում. դա նշանակում է, որ ավագ դպրոցը իր գործը ճիշտ է կատարում և հասնում ենք մեր նպատակին. այն է կայացնել ավագ դպրոցը:

Աղյուսակ3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողներիվերաբերյալ`ըստ3 ուստարիների

Ցուցանիշը 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Սովորողների ընդհանուր  թիվը ուսումնական տարվա սկզբին` ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ 925 884 833
Սովորողների  ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին` ընթացիկ տարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 908 869 818
Ուս.տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 42 39 49
Սովորողների բացակայությունների թիվը  ժամերով` հաստատության  բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների ընդհանուր թիվը  արտահայտված ժամերով 33210 28239 32166
Երկտարեցիների թիվը      
Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը      
Ուս.տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած սովորողների թիվը

Այդ թվում.`

  4  
—հիվանդության պատճառով     1
—այլ հաստատություններտեղափոխման պատճառով      
—հեռացմանպատճառով      
 • ցանկության բացակայություն
 • զորակոչվել են բանակ
 
 • 2
 • 2
 

 

Աղյուսակ  4. Սովորողներիշարժըտվյալ ուստարումըստ  կրթականաստիճանների

  Այլ հաստատություններ տեղափոխված սովորողների թիվը Ուսումը կիսատ թողած և հաստատությունից հեռացած սովորողների թիվը Երկտարեցիների թիվը Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը
Տարրական դպրոց 4 12    
Հիմնական դպրոց 16 19    
Ավագ դպրոց 89 34    

 

Աղյուսակ 5.Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ

Ցուցանիշը 2010-2011 2011-2012 2012-2013 մեկնաբանությունը
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 67 57 53  
Ուսուցիչների միջին բեռնվածությունը (մեկ ուսուցչի միջին բեռնվածությունը` շաբաթական ժամաքանակը) 19 20 25  
Ուսուցիչների բացակայությունների թիվը (ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը) 260 274 275  
Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը 64 56 52  
Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը տոկոսային արտահայտությամբ(Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների և ուսուցիչների ընդհանուր թվի հարաբերություն` տոկոսային արտահայտությամբ)     5.6%  
Համացանցի կրթական կայքերից օգտվող ուսուցիչների թիվը 60 56 52  

 

 

Լրացուցիչ  մեկնաբանություններ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Աղյուսակ6.Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ

Ուսուցիչների թիվը 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Մինչև 30 տարեկան 4 5 1
31- 40 տարեկան 19 12 16
41-50 տարեկան 15 13

 

15
50-55 տարեկան 12 8 7
56 և ավելի 17 19 14

 

 

 

Աղյուսակ7. Տվյալներ  հաստատության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ

Ցուցանիշներ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Մեկնաբանություն
Սովորող/ուսուցիչ հարաբերություն  (Սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին) 15 16 16  
 Սովորող / սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը (Սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը  վարչական և սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր  թվին) 34 34 31  
Դասարանի միջին խտությունը(Սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը հաստատության դասարանների թվին) 24 24 22  
Հաստատության ծաևրաբեռնվածությունը (փաստացի հաճախող սովորողների թվի հարաբերությունը նախագծային հզորությանը`հաստատության նախատեսված աշակերտական տեղերին) 2 2 2  

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ հաշվետվության լրացման պահին  հաստատության ղեկավար կազմի վերաբերյալ

 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը Պաշտոնը Տվյալ պաշտոնում աշխատելու ժամանակահատվածը Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Նարինե Ալբերտի Սահակյան Տնօրեն 7տարի 23տարի  
Մարինե Վլադիմիրի Գևորգյան Ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալ 4,5տարի 16 տարի Բարեխիղճ աշխ.-ի համար ՀՀ Լոռու մարզի մարզպետի կողմից տրված /2003թ/
Հերմինե Ռոբերտի Բոշյան Ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալ 4տարի 15 տարի ՀՀ Լոռու մարզի «Տարվա լավագույն ուսուցիչ»
Նատալյա

Ալեքսանդրի Նալբանդյան

Մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալ

 

19տարի 29տարի ՀՀ Լոռու մարզի «Տարվա լավագույն ուսուցիչ»
Համլետ Սամվելի Օդաբաշյան Տնտեսական գծով տեղակալ 2տարի 4տարի  

 

9. Տվյալներհաստատության կառավարմանխորհրդիկազմիվերաբերյալ

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Պաշտոնը Տվյալ հաստատության

խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը

Կրթությունը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Մարինե Գևորգյան Թիվ 11 դպր. ուս.աշխատանքների գծով տեղակալ 2 տարի բարձրագույն Լոռու մարզի մարզպետի կողմից «Բարեխիղճ աշխատանքի համար»
Անահիտ Բարոյան ԼՄ կրթ. վարչ. կրթ. բաժնի գլխավոր  մասնագետ 2տարի բարձրագույն  
Մարիամ Պողոսյան ԼՄ կրթ. վարչ. կրթ. բաժնի գլխավոր մասնագետ 2տարի բարձրագույն ՀՀ ԿԳՆ հուշամեդալ
Գագիկ Քարհանյան Վանաձորի թիվ 8դպրոց՝զինղեկ 2տարի բարձրագույն Դրաստամատ Կանարյանի մեդալ

ՀՀ բանակի 20-ամյակին նվ. մեդալ

Հովհաննես Թադևոսյան ՎՊՏՔ-ի տնօրեն 2տարի բարձրագույն  
Մարինե Հովհաննիսյան Թիվ 20 դպր.՝հաշվապահ 2տարի բարձրագույն

 

 
Կարինե Թաթյան ուսուցիչ 2տարի բարձրագույն ՀՀ Լոռու մարզի «Տարվա լավագույն ուսուցիչ»
Գայանե Շահնազարյան 2տարի միջին մասնագիտական  

Առաջարկություններխորհրդիգործունեությանևկազմիվերաբերյալ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Մաս 2. Հաստատության անվտանգությունը

 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բնորոշման համաձայն` առողջությունը ոչ միայն հիվանդությունների բացակայությունն է, այլև անձիհոգևոր, ֆիզիկական, կենսաբանական, սոցիալական լիարժեք բարեկեցու­թյունը:Աճող սերնդի հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական ունակությունների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացումը հանրակրթության գլխավոր նպատակներից է  և հաստատության խնդիրն է` ապահովել անվտանգ ուսումնական գործընթացի իրականացում:

Հաստատության գործունեության լիարժեք, համակողմանի  գնահատման  գործընթացը ներառում է ուսումնական միջավայրի անվտանգության գնահատումը, որը վերաբերում է ոչ միայն սովորողների անվտագ կենսագործունեությանը, այլ նաև ուսուցիչների և վարչական անձնակազմի համար աշխատանքի ու կյանքի համար անվտանգ պայմաններ ապահովելուն: Հաստատությունում սովորողներն ակտիվ կենսագործունեության ընթացքում կարող են հայտնվել վտանգավոր, արտակարգ իրավիճակներում, բախվել  ամենատարբեր պատահարների, վթարների կամ  աղետների հետ:

Հաստատությաններքին գնահատման գործընթացում անվտանգությանը և ապահովությանը վերաբերող ցուցանիշների ներառումը ենթադրում է, որ հաստատությունը պետք է  գնահատի սովորողների ֆիզիկական և հոգեկան առողջությանը սպառնացող առկա և հնարավոր  վտանգները, միաժամանակ քայլեր ձեռնարկի դրանք վերացնելու ուղղությամբ: Հաստատությունում անվտանգության ապահովումը չի հանդուրժում սպասողական, կրավորական, պասիվ կեցվածք, այլ պահանջում է ակտիվ նախաձեռնողական աշխատանք:

Հաստատությունում սովորողների անվտանգ կենսագործունեության և առողջության պահպանման գնահատման  ցուցանիշները հետևյալներն են.

 

2.1. Հաստատությունըպահպանումէշենքիևտարածքիանվտանգշահագործումը

 1. Հաստատության տարածքը ցանկապատված է և անվտանգ է սովորողների ազատ տեղաշարժման համար:
 2. Հաստատության տարածքը գտնվում է ավտոճանապարհային գոտուց բավարար հեռավորության վրա և /կամ հաստատության շրջակայքում կան բավարար անվտանգանցումներ  /վերգետնյա, ստորգետնյաևայլն/:
 3. Արտակարգ իրավիճակներում հատուկ ծառայությունների մեքենաները կարող են անարգել մոտենալ հաստատության շենքին:
 4. Հաստատության տարածքը մաքուր է: Հաստատության լաբորատորիաներում օգտագործվող այրվող և այլ վտանգավոր նյութերի թափոնները, աղբը կանոնավորապես հավաքավում են հատուկ աղբարկղերում և դուրս են բերվում հաստատության տարածքից:
 5. Հաստատության ամբողջ տարածքում պարբերաբար միջոցառումներ են իրականացվում կրծողներիև վտանգավոր միջատների, թափառողշների, կատուների և այլկ ենդանիների դեմ:

 

 

 

Դիտարկումփաստագրում

Հաստատության գործունեության ինքնավերլուծության գրանցման համար նախատեսված գրանցամատյանում (որը վարվում և պահպանվում է թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով),որպես թիրախային ցուցանիշներ դիտարկելով վերընշված 1-ից 5 կետերից յուրաքանչյուրը` ազատ շարադրանքով պետք է նկարագրել հաստատության տարածքի, շենքի և մյուս շինությունների անվտանգ շահագործման վիճակը: Յուրաքանչյուր հերթական դիտարկում պետք է իրականացվի հաստատության տնօրենի հրամանով ձևավորված հանձնախմբի կողմից` համաձայն հասատատված ժամանակացույցի, ոչ պակաս, քան 3 ամիսը մեկ անգամ, իսկ վերջնական գնահատումը` նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում`տարեկան մեկ անգամ: Արտահերթ դիտարկում կարող է իրականացվել ըստ անհրաժեշտության, սակայն բոլոր դեպքերում իրավիճակի փաստագրումը պարտադիր է:

Դիտարկում-փաստագրումն իրականացնելու համար պետք է առաջնորդվել համապատասխան իրավանորմատիվային և հաստատության ներքին փաստաթղթերով: Շրջայց կատարելիս արձանագրել առկա շեղումներն ու անհամապատասխանությունները: Իրավիճակն ըստ 1-ից  3-րդ կետերում բերված ցուցանիշները նկարագրելիս պետք է օգտվել հաստատության պլան – հատակագծից, իսկ ըստ 4-րդ և 5-րդ կետերում բերված ցուցանիշները նկարագրելիս պետք է հիմք ընդունել աղբահանության դեպքում՝ մարզպետների և Երևանի քաղաքապետի որոշումները, մյուս ցուցանիշների համար հաստատությանկողմից,անհարժեշտության դեպքում, համապատասխան կազմակերպությունների՝ ախտահարման-կանխարգելման, արտակարգ իրավիճակների ծառայության հետ կնքված պայմանագրերը: Յուրաքանչյուր փաստաթղթի առկայության և գործողության ժամկետների, այդ թվում`պայմանագրերի, կատարման մասին պետք է նշվի ինքնավերլուծության հաշվետվությունում:

 

2.2. Հաստատության շենքի և դրա շահագործման անվտանգությունը նկարագրող ցուցանիշներ

 

Հաստատությունում պահպանված են բոլոր սովորողների համար ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերը, կազմակերպված են երեխայի առողջության պահպանման համապատասխան ծառայությունները

 

Դիտարկում-փաստագրումը պետք է շարունակել հաստատության շենքի և մյուս շինությունների շահագործման Հավելված 1-ում նշված ցուցանիշների առկայության նկարագրության միջոցով:   Անհրաժեշտ է արձանագրել` նախ հաստատության շենքը վերանորոգված է կապիտալ, մասնակի,թե `ընթացիկ:

Այնուհետև պետք է արձանագրել, թե արյոք շենքը կայուն է հետևյալ վտանգների կամ դրանցից որևէ մեկի ազդեցության նկատմամբ (ուժեղ քամիներ, սողանքներ, երկրաշարժեր,  հրդեհներ,խոնավություն և այլն):

Անհրաժեշտ է մեկառմեկ անդրադառնալ ստորև բերվող անվտանգության ցուցանիշներին և պարզաբանել թե արդյոք հաստատության շենքի շահագործումը համապատասխանում է շահագործմանան վտանգության նորմատիվներին.

 • շենքում առկա են դեպի դուրս բացվող պահուստային ելքեր,
 • հաստատությունն ապահոված է կապիև արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգով,
 • շենքի աստիճանների լայնությունը և դռների բացվածքը համապատասխանում է պահանջվող նորմատիվներին, դրանք հարմարեցված են հաշմանդամ սովորողների պահանջներին,
 • շենքը հարմարացված է հատուկ կարիքներ ունեցող սովորողների անվտանգ տեղաշարժմանը և ուսուցմանը,
 • առկա են ազատ տեղաշարժն ապահովող պայմաններ. լայնդռներ, թեք հարթակներևայլն,
 • հաստատությունն ապահովված է սարքին վիճակում գտնվող հակահրդեհային, անվտանգության լրակազմով,
 • հաստատության տանիքը պատված է հրակայուն նյութերով:

Հաստատության շենքի անվտանգությանը անդրադառնալիս, պետք է նկարագրելիրավիճակը` ըստ ներքոնշյալ հարցերի.

 • Համակարգչային սարքավորումները, հեռուստացույցներն և այլ ծանր իրերն ամրացված են հատակին, բաց դարակներից հեռացված են ծաղկամանները, նկարները դեկորատիվիրերը.
 • հաստատությանմիջանցքներիհատակներըսայթաքունչեն,իսկ եթեծածկվածենուղղեգորգերով, ապա վերջիններսևամրացվածենհատակին
 • ստորինհարկերիպատուհաններնունենշարժականմետաղյավանդակաճաղեր:

 

2.3. Դիտարկում- փաստագրում. սովորողների և աշխատակազմի տարհանումը նկարագրող ցուցանիշները. Հաջորդիվպետքէանդրադառնալսովորողներիևաշխատողներիտարհանմանխնդրինևնշումներկատարել`ըստհետևյալցուցանիշների.    

 

•             հաստատությունումմշակվածէսովորողներիևանձնակազմիտարհանմանպլան, որում հաշվիէառնվածնաևհաշմանդամությունունեցողանձանցկարիքները,

•             հաստատությաննախասրահում, բոլորհարկերում, դասասենյակներումփակցվածենտարհանմանպլան-սխեմաները`համապատասխանգունայինցուցասլաքներով,

•             տարհանմանուղիներըազատենավելորդիրերիցևարգելափակվածչենծանրիրերով,

•             հաստատության կահույքըհամապատասխանումէանվտանգկենսագործունեությանպահանջներին,  ամուրևբարվոքվիճակումէ:

 

Ինքնավերլուծությանհաշվետվությանպատրաստմաննպատակովայսբաժնիցուցանիշներինհամապատասխանդիտարկումիրականացնելիսպետքէհիմքընդունել` ՀՀքաղաքաշինությաննախարարի 2006թվականինոյեմբերի 10-ի<<Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար>> շինարարական նորմերի հաստատման մասին>>թիվ 253-Ն  հրամանը:

 

2.4 . Հաստատությաննախագծայինհզորությունընկարագրողցուցանիշներ

Հաստատությունը պահպանում է  իր նախագծային հզորությունը

1.Հաստատությունում սովորողների թիվը համապատասխանում է հաստատության նախագծային հզորությանը` ըստ  լիցենզիային կից սահմանված թվի:

2.Դասասենյակների նստարանների թիվը և դրանց միջև հեռավորությունը համապատասխանում է նախագծային ևսահմանված նորմերին:

3.Հաստատության մարզադահլիճում կարող է միաժամանակ մարզվել հաստատության սովորողների թվի 20 տոկոսը, դռները լայն են և հարմար տարահանման համար:

Վերը նշված ցուցանիշները ինքնավերլուծության հաշվետվությունում ներառելու համար պետք է օգտվել ոչ միայն հաստատության շենքի պլան-հատակագծից և դրա հիման վրա կազմված <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն>>ներկայացվող ամենամյա հաշվետվության ձևից, այլ  նաև պետք է կատարել շրջայցեր, քանի որ միայն չափագրման և հաշվառման եղանակով է հնարավոր պարզել նախագծերից շեղումները և արձանագրել իրական վիճակը` ըստ   դասասենյակների նստարանների թվի, գույքի շահագործման նորմերի: Տվյալ վերլուծությունը կարճ ժամկետում կատարելու համար կարելի է նախապես պատրաստել  և շրջայցերի ընթացքում լրացնել համապատասխան աղյուսակներ: Օրինակ` վերը նշված թիվ 2 ցուցանիշը արձանագրելու համար պետք է հաստատությունում նախապես   համարակալված լինեն բոլոր դասասենյակներն ու մյուս սենյակները, որպեսզի հնարավոր լինի արագորեն լրացնել  աշակերտական նստարանների առկայության ու դրանց միջև հեռավորության մեկ միասական աղյուսակ (տես`Աղյուսակ10):

 

 

 

 

 

Աղյուսակ10. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ 

Ամսաթիվ Դասասենյակի  համարը Դասասենյակի մակերեսը (քմ)

 

Սեղան-նստարանների դասավորվածության  ձևը(շարքերով,շրջանաձ և,T-աձև,П-աձև,խառը) Սեղան-նստարանների թիվը Սեղան-նստարանների հեռավորությունը միմյանցից
  1 43.3 շարքերով 17×2=34 30-40սմ
  2 20,0 շարքերով 10×2=20 30-40սմ
  3 35.2 շարքերով 13×2=26 30-40սմ
  4 20,0 շարքերով 10×2=20 30-40սմ
  5 34,2 շարքերով 14×2=28 30-40սմ
  6 35,7 շարքերով 11×2=22 30-40սմ
  7 34,2 շարքերով 12×2=24 30-40սմ
  8 35,0 շարքերով 16×2=32 30-40սմ
  9 34,2 շարքերով 14×2=28 30-40սմ
  10 35,7 շարքերով 13×2=26 30-40սմ
  11 34.2 շարքերով 14×2=28 30-40սմ
  12 35,7 շարքերով 14×2=28 30-40սմ
  13 35,7 շարքերով 12×2=24 30-40սմ
  14 16,8 շարքերով 4×2=8 30-40սմ
  15 13,95 շարքերով 7×2=14 30-40սմ
  16 35,6 շարքերով 12×2=24 30-40սմ
  17 34,2 շարքերով 12×2=24 30-40սմ
  18 34,6 շարքերով 12×2=24 30-40սմ
  19 34,2 շարքերով 14×2=28 30-40սմ
  20 13,64 շարքերով 6×2=24 30-40սմ
  21 35,0 շարքերով 15×2=30 30-40սմ
  22 34.2 շարքերով 14×2=28 30-40սմ
  23 34.2 շարքերով 10×2=20 30-40սմ
  24 34.2 շարքերով 10×2=20 30-40սմ

 

Կարելի է կգելգծագիրըևնշելսեղան-աթոռներիմիջևհեռավորությունններըգծագրով.

Պարզաբանելնստարաններիդասավորությաննախընտրելիձևիպատճառներըևկատարելեզրահանգումներ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Առաջարկություններուսուցմանգործընացիարդյունավետությունըբարձրացնելուևդասերիընթացքումակտիվմեթոդներկիրառելուուղղությամբ            ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Աղյուսակ 11.Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Ամսաթիվ Դասասենյակի  համարը Նստարանների թիվըդասարանում Դասասենյակի մակերեսը  (քմ) Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը(քմ) Նորմայից պակաս կամ ավել

(քմ)

  1 17 43.3 1.30 -1.2
  2 10 35.2 1.76 -0.74
  3 13 35.2 1.35 -1.15
  4 10 20.0 1.0 -1.5
  5 14 34.2 1.22 -1.28
  6 11 35.7 1.62 -0.88
  7 12 34.2 1.42 -1.08
  8 16 35.0 1.09 -1.41
  9 14 34.2 1.22 -1.28
  10 13 35.7 1.37 -1.13
  11 14 34.2 1.22 -1.28
  12 14 35.7 1.28 -1.22
  13 12 35.7 1.49 -1.01
  14 4 16.8 2.1 -0.4
  15 7 13.95 1.0 -1.5
  16 12 35.6 1.48 -1.02
  17 12 34.2 1.42 -1.08
  18 12 34.6 1.44 -1.06
  19 14 34.2 1.22 -1.28
  20 6 13.64 1.13 -1.37
  21 15 35.0 1.17 -1.33
  22 9 34.2 1.9 -0.6
  23 10 34.2 1.71 -0.79
  24 10 34.2 1.71 -0.79

 

Վերլուծել իրավիճակը և կատարել եզրահանգումներ

Դպրոցն ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու քիչ հնարավորություններ ունի 24 սենյան/ որոնցից նորմալ են համարվում 20-ը, մյուս 4-ը մոտավորապես կոչվում են դասասենյակներ: Հզորությունը 350 աշակերտ-տեղ, բայց 2012-2013 ուստարվա սեպտեմբերի դրությամբ սովորել է 825, իսկ մայիսի դրությամբ՝ 818 աշակերտ:

2.5. Հաստատության անձնակազմի և սովորողների անվտանգ գործունեությունը նկարագրող ցուցանիշներ

Հաստատությունն իրականացնում է նպատակային կրթական ծրագրեր, որոնք ուղղված են սովորողների մոտ ձևավորելու  անվտանգ կենսագործունեության և առողջ ապրելակերպի կարողություններ և հմտություններ

Հետևյալ հերթական կետերում նշված ցուցանիշների ամբողջությունը հիմք է հանդիսանում հաստատության  ինքնավերլուծության հաշվետվության տվյալ բաժինը կազմելու համար: Առավել ընդգրկուն և համակողմանի վերլուծություն կատարելու համար յուրաքանչյուր ցուցանիշի պետք է անդրադառնալ առանձին, այնուհետ` ընդհանրացնել դրանք: Նման վերլուծություն կատարելու նպատակով պետք է ոչ միայն ուսումնասիրել համապատասխան փաստաթղթերի առկայությունն ըստ առանձին ցուցանիշների, այլ նաև կազմել վիճակի արձանագրման  հարցաշարեր և դրանց  համապատասխան պետք է կատարել հարցումներ`սովորողների և հաստատության ուսուցիչների, սպասարկող աշխատակազմի կամ ելնելով հարցերի բնույթից` ծնողների կամ այլ շահառուների շրջանում:

 

Աղյուսակ 12-12 Ա. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

N

Ցուցանիշը

 

Ամսաթիվ

Նշում փաստաթղթի կամ համապատասխան գույքի առկայության մասին
1. Հաստատության աշխատակազմ և սովորողները տիրապետում են արտակարգ  իրավիճակներում գործելու վարքականոններին 29.09.2012թ.

 

 

 

Տարվա ընթացքում

Զեկուցում<ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը և խնդիրները>

Դասղեկական ժամեր

 

2. Հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների /էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն/ տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին   Կրակմարիչ/3հատ/

Էլեկտրական վահանակ

 

Ներկայացներ հարցման արդյունքները

Բոլոր աշակերտները տեղեկացված են, դրան օգնում են նաև դասղեկական ժամերը:

 

Աղյուսակ 12Ա. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ հաստատությունում  իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը  և նյութերի առկայությունը Մասնակիցների թիվը
4.09.2012թ. 9-12 Բժշկական պատգարակ, տարհանում 359

 

Հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանի վերլուծությունը և դրանում նշված միջոցառումների հակիրճ նկարագրությունը ինքնավերլուծության այս բաժնի կարևորագույն բաղադրիչ է: Այստեղ պետք է նշել, թե ինչպես են տարվա ընթացքում իրականացվում պլանի գործարկումը և վարժանքները, վարվում` գրանցամատյանը: Բավական է նշել, որ վերոնշյալ պլանի գոյությունը, դրանում նշված աղետներին պատրաստվածության, դիմակայման միջոցառումների առկայությունը և իրատեսական լինելը հաստատության անվտանգության և ապահովության հիմնական ցուցանիշներից է:

Օգտվելով «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների գործունեության մասին» Ձև 1 — հանրակրթության վարչական վիճակագրական հաշվետվության Գ-2. բաժնից` անհրաժեշտ է տարեկան առնվազն մեկ անգամ լրացնել դիտարկման քարտեր և փոփոխությունների դեպքում քարտերում նշված տվյալները պարբերաբար թարմացնել: Գործածության են  երաշխավորվում Դիտարկման քարտերի հետևյալ ձևերը, որոնք մշակված են` ըստ հաստատության հարմարությունների և ենթակառուցվածքների առկայության ցուցանիշների:

 

Աղյուսակ 13. Ջեռուցման առկայության և տեսակի արձանագրման քարտի ձև

 

Ցուցանիշները.

1.Հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով (ընդգծել)այո,           ոչ

2.Բոլոր դասասենյակներում առկա են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ կամ տաքացնող այլ սարքավորումներ և ջեռուցման ամիսներին դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում էսանիտարահիգիենիկ նորմերին.

3.Հաստատության միջանցքները ջեռուցվում են և միջանցքներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է  սանիտարահիգիենիկ նորմերին

Ամսաթիվը

Դասասենյակի համարը, միջանցքը

Ջեռուցման ձևը      /վառելիքի տեսակը/

Ջերմաստիճանը  այցի ժամին

Ջեռուցման ժամերը

10.11.12-10.04.13 բոլորը լոկալ 15-17օC Շուրջoրյա
         

 

Աղյուսակ14. Ջրա­մա­տա­կա­րար­ման(կո­յու­ղաց­ման) առկայությանևտեսակիարձանագրմանքարտիձև

 

Ցուցանիշ.  1.հաստատությունն ապահովված է հոսող խմելու ջրով  նշել շուրջօրյա, թե` ոչ(ընդգծել)այո,           ոչ
 1. հաստատության բոլոր հարկերում առկա են  ոչ վերանորոգված սանհանգույցներ.

տղաների համար 1-ին հարկում ,աղջիկների համար2-րդ հարկում

Սանհանգույցների վիճակը Նշումներ
Ամսաթիվ Շենքի հարկը Աղջիկների սանհանգույցի առկայությունը Տղաների սանհանգույցի առկայությունը Հիգիենայի պարագաներիառկայության մասին Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարմար լինելու մասին
  1-ին

2-րդ

 

այո

այո այո հարմար չէ

 

Աղյուսակ 15. Հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման արձանագրման

քարտի ձև

 

Ցուցանիշ.

1.Հաստատությունում առկա է սննդի կետ(ընդգծել)     այո,           ոչ

 1. Հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ աննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ(այո, ոչ)
Սննդի կետի սանիտարական  վիճակը` ըստ հակահամաճարակային ծառայության
Ամսաթիվ Սննդի կետի տեսակը  (բուֆետ, ճաշարան քմ ) Լվացարանի առկայությունը Տաք ջրի և հիգիենայի պարագաներիառկայությունը Տաք սննդի հնարավորություն Նշում
  վաճառատեղ այո Հիգիենայի պարագաներ չկա  
           

 

Աղյուսակ 16.Հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման  վիճակի

արձանագրմանքարտի ձև

 

Ցուցանիշը. Հաստատությունում առկա է բուժկետ և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնությունը
Ամսաթիվ Բուժկետի գտնվելու  հարկը և տարածքը քմ Բուժաշխատողները և նրանց պաշտոնները Բուժկետում առկա գույքը Սանիտարական վիճակը Առաջին բուժօգնության միջոցների և դեղերի առկայությունը
  16,8 1 բուժքույր առկա է բավարար առկա են

2.6. Սոցիալական առողջության ցուցանիշներ

Ինքնավերլուծության, ինքնագնահատման հաշվետվությունը թերի կլինի, եթե դրանում, չարտացոլվեն սովորողների ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական առողջությանը միտված ուսումնադաստիարակչական ծրագրերը, միջոցառումները և դրանց վերլուծությունը:Ինքնավերլուծության այս ենթաբաժնի ցուցանիշների մշակման և դիտարկման համար հիմք են հանդիսանում <<Երեխայի իրավունքների մասին>>,<<Հաշմանդամության ունեցող անձանց իրավունքների մասին>> ՄԱԿ-ի կոնվենցիաները, ՀՀ կրթության բնագավառը կարգավորող իրավական ակտերը, տվյալ հաստատության կանոնադրությունը և այլն: Ամբողջ իրավական դաշտը հնարավոր չէ արտացոլել հաշվետվության կազմման համար անհրաժեշտ հարցաթերթերում և հարցաշարերում, սակայն, ըստ հաստատության առանձնահատկությունների, անպայման պետք է անդրադառնալ և արձանագրել իրականացված միջոցառումները, դրանց արդյունքները և բարելավման առաջարկները:Որպես գործիքներ կարելի է օգտագործել որոշակի սոցիալ-հոգեբանական, բուժառողջապահական հարցումների հարցաթերթերը` հարմարեցնելով առաջադրված նպատակներին: Այս դեպքերում նույնպես երաշխավորվում է կիրառել սույն փաստաթղթի 2.5 կետում նկարագրված մեթոդաբանությունը:

Ամբողջական պատկեր ստանալու և աշխատանքների հետագա բարելավվմանն ուղղված քայլեր մշակելու համար անհրաժեշտ է նաև վերլուծել հաստատության զարգացման ծրագրով, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլանով, դասղեկական աշխատանքների  պլաններով, աշակերտական ինքնավարության ծրագրերով նախատեսված և իրականացված միջոցառումները:

 

Աղյուսակ 17. Հաստատությունում սոցիալական առողջության ցուցանիշների դիտարկման և

գրանցման քարտի ձև

 

Ցուցանիշը` առողջ ապրելակերպ և անվտանգ կենսագործունեություն
Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը

Ամսաթիվը

Դասարանը

Ձեռնարկված միջոցը

1.Չեն գրանցվել      
2.      
3.      
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերիօգտագործմանկանխարգելմանուղղությամբինչծրագրերենիրականացվում
Ծրագիրը կամ միջոցառումը, թեման Ամսաթիվը Դասարանը Ձեռնարկված միջոցը
1.Դասղեկական ժամեր Տարվա ընթացքում 9-12րդ  
2.«Արատավոր սովորույթները դեռահասների շրջանում» Մարտ 10-11-րդ  
Մարմնական վնասվածքներ հասցնելու կամ բռնության այլ դեպքերի գրացումը, դրանց բացահայտումը Ամսաթիվը Դասարանը Բացահայտմանն ուղղված    աշխատանքներ
1.Չեն գրանցվել      
2.      
«Առողջ ապրելակերպի»   և հաստատությունում, ընդհանրապես, առողջության վերաբերյալ թեմաների դասավանդման դրվածքը Ամսաթիվ Դասաալսում Քննարկման արդյունքը
1. 2-րդ կիսամյակում՝ 14 դասաժամ/8-11-րդ դասարաններում/ 14.01-9.02 Յուրաք.դասարանում 1 դասաժամ Չափորոշչին և ծրագրին համապատասխան
 1. Դասղեկական ժամեր «Ալկոհոլի և ծխախոտի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա»,«Առողջ սնունդ», «Վիտամին»
 2. ՆԳ և ԱԳ բաժնի աշխատակիցների հետ  «Առողջ ապրելակերպ»
Ուստարվա ընթացքում 9-12-րդ դասարաններ Վնասակար սովորություններից ձերբազատվելը
Հաստատությունում կամ ընտանիքում բռնության,  սովորողների ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի զեկուցման և դրանց հանրային քննարկման կարգի/մեխանիզմի առկայությունը Այո

 

 

Հանրային քննարկման կարգը առկա չէ, սակայն թեմաներին անդրադարձել ենք դասղեկական ժամերին

ՈՉ Եթե, <<Այո>>` նշել քննարկման և հաշվառման ձևը
Երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության կարևորության,  բռնության բացառման, երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկման  միջոցառումները
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Համադպրոցական կամ դասարանը
1.Ծնողական ժողովներ Տարվա ընթացքում Յուրաքանչյուր դասարանի ծնողներ Համադպրոցական
2.«Հոգեբանական թեստ» Հոկտեմբեր 147 10-րդ դասարանների
Նշեք, ինչպես եք գնահատում գենդերային կամ բռնության այլ դեպքերի վերաբերյալ գիտելիքների դասավանդման համար ծրագրային և ուսումնամեթոդական նյութերի ստեղծման ու դասավանդման մակարդակը հաստատության երեք օղակներում լավ, բավարար, անբավարար
Ավագ դպրոց Միջին դպրոց Տարրական դպրոց
լավ բավարար բավարար
Սովորողների համար գենդերային բռնության վերաբերյալ ուսուցողական միջոցառումները      
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Համադպրոցական կամ դասարանը
1.<<Սեռերի հավասարություն>> 13.03 23 Համադպրոցական
2.<<Բոլոր մարդիկ հավասար են>> 11.04 27 11-րդ դասարան
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման նպատակով` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու համար հատուկ դասընթացների  անցկացումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Մասնակիցների սեռատարիքային կազմը
1.<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ>թեմայով սեմինարներ 01.12 145 15-16 տարեկան

 

Մաս 3. Հաստատության գործունեության արդյունավետություն 

 

Ուսումնական հաստատության գործունեության արդյունավետությունը գնահատվում է երկու տեսանկյունից. գործունեության արդյունքների (կրթության որակի) և առկա մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման տեսանկյուններից:Կրթության որակը առաջին հերթին սովորողների առաջադիմությունն է, ինչը արտահայտվում է նրանց ընթացիկ և ավարտական գնահատականներով: Կրթության որակի մասին են խոսում նաև սովորողների բացակայությունը կամ ընդհանրապես հաստատությունից հեռանալը:Որակի ցուցանիշների մյուս խումբը վերաբերվում է այն ռեսուրսներին, որոնք կոչված են ապահովելու կրթության վերջնարդյունքի բարձր մակարդակը. ուսուցչական կազմը, հաստատության ուսումնանյութական բազան, ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը և այլն:Վերը նշվածները բնութագրում են  ուսումնական գործունեությունը, սակայն հաստատության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը պակաս կարևոր չէ հաստատության արդյունավետ գործելու տեսանկյունից: Հատկապես սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում առաջնահերթ խնդիր է դառնում դրանց ռացիոնալ օգտագործումը: Ուսումնական հաստատության գործունեությունն անհրաժեշտ է գնահատել ինչպես տվյալ ուսումնական տարվա կտրվածքով, այնպես էլ նախորդ տարիների հետ համեմատության մեջ` բացահայտելով արդյունավետության ցուցանիշների դինամիկան:

Հաստատությունի գործունեության արդյունավետություն  գնահատման  ցուցանիշները հետևյալն են.

Աղյուսակ 18.Հաստատությունում սովորողների ուսումնառության արդյունքները

 

Աղյուսակ 9. Լրացնել 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների համար

Առարկան Սովորողների թիվը Տարեկան միջին գնահատականն ըստ առարկաների Ամփոփիչ թեստի գնահատականը
4-րդ 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Մաթեմատիկա 59               +       +                        
Մայրենի 59               +       +                        
Ռուսաց լեզու 21               +       +                        
                                                   
Ընդամենը 59                                                
9-րդ                                                  
Հայոց լեզու և գրականություն 89           +                 +                  
Ռուսաց լեզու 83             +                   +              
Անգլերեն 59             +                 +                
Մաթեմատիկա 94           +               +                    
Հայոց պատմ. 93           +               +                    
Աշխարհ. 38             +               +                  
Ֆիզիկա 30             +                 +                
Քիմիա 6               +                         +      
Կենսաբ. 20               +                 +              
Ֆիզ-րա 93               +       +                        
Ընդամենը 94                                                
12-րդ                                                  
Հայոց լ. և գր. 114             +                     +            
Ռուսաց լեզու 60             +                     +            
Անգլերեն 56               +                         +      
Մաթեմ. 116         +                       +              
Հայոց պատմ. 115             +                 +                
Կենսաբ. 43             +             +                    
Ֆիզիկա 32           +                 +                  
Քիմիա 6                 +                           +  
Աշխարհ. 34             +                   +              
Ֆիզ-րա 115               +       +                        
Ընդամենը 116                                                

 

 

Աղյուսակ 19. Տվյալներ 4-րդ, 9-րդ և 12-րդ դասարանների սովորողների ամփոփ արդյունքների վերաբերյալ

Առարկան Սովորողներիթիվը Համեմատությունը նախորդ տարվա արդյունքների հետ
    Աճելէ Նվազելէ
    Սովորողների թիվը տոկոսը Սովորողների թիվը տոկոսը
4-րդ          
Մաթեմատիկա 59 20 33%    
Մայրենի 59 5 5.08%    
Ռուսաց լեզու 21 8 38%    
9-րդ          
Հայոց լեզու և գրակ. 89 8 8.9%    
Ռուսաց լեզու 83     6 7.22%
Անգլերեն 59 9 15%    
Մարեմատիկա 94     11 11.7%
Հայոց պատմ. 93 5 5.3%    
Աշխարհագրություն 38 3 7.8%    
Ֆիզիկա 30     4 13.33%
Քիմիա 6 _      
Կենսաբանություն 20     2 10%
Ֆիզ-րա 93 30 32.25%    
Ընդամենը          
12-րդ          
Հայոց լեզուև գրակ. 114 17 14.9%    
Ռուսաց լեզու 60 12 20%    
Անգլերեն 56 8 14.28%    
Մարեմատիկա 116     12 10.34%
Հայոց պատմ. 115 5 4.34%    
Կենսաբանություն 43 9 20.9%    
Ֆիզիկա 32     7 21.87%
Քիմիա 6 3 50%    
Աշխարհագրություն 34 7 20.58%    
Ֆիզ-րա 115 12 10.43%    
Ընդամենը          

 

Աղյուսակ 20.Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013
Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը` արտահայտված տոկոսով(բոլոր առարկաներից տարեկան նվազագույնը<<9>>ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների թվին) 7.25% 7,1% 6,48%
Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը` արտահայտված տոկոսով(<<լավ>>և<<գերազանց>>տարեկան գնահատական չունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների թվին) 65% 53% 48%
Ավարտման գործակից(ավարտական դասարաններում տվյալ ուսումնական տարվա վերաքննություն հանձնողների և ավարտական դասարանների աշակերտների ընդհանուր թվաքանակների հարաբերություն` տոկոսային արտահայտությամբ) 14% 13,5% 13%
Երկտարեցիների թիվը,այդ թվում` ըստ դասարանների

(տվյալ ուստարում յուրաքանչյուր դասարանի երկտարեցիների և նույն դասարանի բոլոր աշակերտների թվաքանակների հարաբերություն ` տոկոսային արտահայտությամբ)

     

 

Աղյուսակ 21-22. Տվյալներ միասնական քննությունների արդյունքների վերաբերյալ

 

Առարկան Առավելագույն միավորը Նվազագույն միավորը
  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Հայոց լեզու և գրականություն 19 19.25 19.75 5 6.25 7
Մաթեմատիկա 19.50 19.75 19.75 7.75 1.50 9
Անգլերեն 18 18.25 20 7 8.75 7.5
Ռուսաց լեզու 17.25 15.50 19.50 9.50 10.25 11.25
Հայոց պատմություն 15 16.25 19.50 6.25 7.75 6.50
Աշխարհագրություն 11 11.75 17.25 9 11.75 12.75
Համաշխարհային պատմություն 12 11 16 12.75 7.25 7
Կենսաբանություն 15.75 14.75 19.75 8.75 6.25 9.50
Ֆիզիկա 16 19.75 20 6.50 10.50 4
Քիմիա 17 18.50 20 9.25 11.25 8.50

 

Աղյուսակ 22. Համեմատական աղյուսակ

  Տարվա միջին միավորը դպրոցում Հանրապետական միջին միավորը
Առարկան 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Հայոց լեզու և գրականություն 10 12 14      
Մաթեմատիկա 11 11 14      
Ռուսաց լեզու /Անգլերեն 14/14 15/16 17/17      
Հայոց պատմություն 10 10 15      
Աշխարհագրություն 12 14 15      
Համաշխարհային պատմություն 11 10 12      
Կենսաբանություն 13 16 16      
Ֆիզիկա 8 7 8      
Քիմիա 14 16 16      
             

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 23.Տվյալներ տարբեր միջոցառումներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013
Մարզային օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը 7 11 30
Մարզային օլիմպիադաներինմրցանակներստացածսովորողներիթվի 5 11 15
Հանրապետական օլիմպիադաների մասնակիցների  թիվը 5 9 15
Հանրապետականօլիմպիադաներինմրցանակներստացածսովորողներիթիվը 2 9 6
Միջազգային օլիմպիադաների մասնակիցների  թիվը     1
Միջազգայինօլիմպիադաներումմրցանակներստացածսովորողներիթիվը     1
Այլ      
«Կենգուրու» մաթեմատիկական մրցույթ 128 87 79
«Ռուսական արջուկ» 62 86
«Պատանի քիմիկոս»   7 5
«Խաղաղությունը կյանքի հիմքն է» շարադրությունների մրցույթ 14
«Աշնանային Վանաձոր» լուսանկարների մրցույթ 17
«Կանաչ մոլորակը երեխաների աչքերով» միջազգային մրցույթ 2
«Անտառի կյանքը և մարդկային ճակատագրեր» միջազգային մրցույթ 1
Հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի 115-ամյակին  և Սայաթ Նովայի 300- ամյակին նվիրված հանրապետական ասմունքի 5-րդ մրցույթ փառատոն 2
Հայ մեծանուն բանաստեղծ Համո Սահյանին և Պարույր Սևակին նվիրված հանրապետական ասմունքի 6-րդ մրցույթ փառատոն 1
«Ոսկեգույն մեղվակեր» նկարչական մրցույթ 3
«Զվարթնոց հայ դասական հոգևոր, ժողովրդական երգի մրցույթ-փառատոն» 3
«Ի՞նչ կանեի, եթե ես լինեի մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանում» թեմայով շարադրությունների մրցույթ 7
«Արևմտահայ պոեզիայի գոհարները» թեմայով համայնաքային ասմունքի փառատոն 3
«Հայ պոեզիայի և ասմունքի համաքաղաքային մանկապատանեկան 20-րդ փառատոն» 12
«Հայ արձակի ընտիր էջերը» ասմունքի մրցույթ 4
«Շուշիի ազատագրման և հայրենական Մեծ պատերազմին նվիրված ասմունքի փառատոն » 4

 

Աղյուսակ 24. Տվյալներ ուսուցիչների աշխատանքի արդյունավետության վերաբերյալ

 

 

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Կիսամյակի ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալումների թիվը 68 68 68
Կիսամյակի ընթացքում ցուցադրական բաց դասերի թիվ 32 35 48
Հրատարակված ուսումնամեթոդական /դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական աշխատություններ, հեղինակային և այլ / աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը 6 6 10
ՀՀ ԿԳ նախարարության աշխատակազմի բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից կամ միջազգայնորեն ճանաչված ամսագրերում գիտական կամ մանկավարժական հոդվածներ ունեցող ուսուցիչների թիվը 2 3 5
ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված կազմակերպություններում վերապատրաստման դասընթաց վարող ուսուցիչների թիվը   2 3
Ուսուցման մասնակցային /ինտերակտիվ մեթոդների օգտագործման հաճախականությունը 7 10 15
Կիսամյակի ընթացքում գործնական /ոչ տեսական/ պարապմունքների թիվը 9 9 10
Վիզուալ նյութերի /քարտեզներ, պլակատներ, տեսալսողական նյութերի/  օգտագործման հաճախականությունը     յուրաքանչյուր դասաժամին
Այլ      

 

3.1.Հաստատության  ծառայությունների գնահատումը[2]

 

Այս ցուցանիշը գնահատելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հարցում` տարբեր հարցերով կազմված հարցաթերթերի միջոցով (կարող է ուսումնասիրվել օրինակ.` ծնողների կարծիքը ուսուցչի աշխատանքի,  հաստատության պայմաններիմասին, ուսուցչի բավարարվածությունը հաստատության տրամադրած պայմաններից, ընձեռնած հնարավորություններից, և այլն): Հարցման մեթոդաբանությունը տրված է ներածական մասում:

 

3.2.Հաստատությանգրադարանիաշխատանքիցբավարարվածությունը

 

Այս ցուցանիշը գնահատելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հարցում տարբեր հարցերով կազմված հարցաթերթերի միջոցով (կարող է ուսումնասիրվել օրինակ` ուսուցչի բավարարվածության աստիճանը հաստատության գրադարանից, սովորողի  բավարարվածությունը գրադարանի պայմաններիրց և ընձեռնած հնարավորություններից և այլն): Հարցման մեթոդաբանությունը տրված է ներածական մասում:

 

3.3.Ուսումնանյութական և ուսումնադիդակտիկ նյութերով ապահովվածությունը

 

Ազատ տեքստային ոճով նշել, թե ինչքանով են ուսուցիչները ապահովված ուսումնադիդակտիկ նյութերով և ինչ աշխատանքներ են տարվում դրանց բարելավման ուղղությամբ:

Դպրոցն ունի բավարար նյութատեխնիկական բազա և ապահովված է ուսումնամեթոդական գրականությամբ, բայց դպրոցը չունի բավարար և նորմալ պայմաններ /լաբորատորիաներ, գրադարան, ընթերցասրահ/: Սրանք խնդիրներ են, որոնք դպրոցը ինքնուրույն լուծել չի կարող:

Աղյուսակ 25. Տվյալներ շենքային և  ուսումնանյութատեխնիկական բազայի հագեցվածության վերաբերյալ

 

  ընդամենը Տոկոսը ընդհանուր թվից Ծանոթություն*
Համակարգիչների թիվը գրադարանում 1 100

3.33%

 
Համակարգիչների թիվը համակարգչային դասարանում 24 80%  
Դրանցից ուսումնական գործընթացում օգտագործվում են 24 80%  
Տեխնիկա և սարքավորումներ Հեռուստացույց- 3

Պրոյեկտոր-2

Էլ.գրատախտակ-1

……………………………

……………………………

100%  

 

Աղյուսակ 26. Տվյալներ  ուսումնանյութական բազայի  առկայության և օգտագործման հաճախականության վերաբերյալ

 

 

  Առկայությունը Օգտագործման հաճախականությունը Ծանոթություն*
Լաբորատորիաներ, այդ թվում`
քիմիա
_   Դպրոցը չունի քիմիայի և ֆիզիկայի  լաբորատորիաներ,ունի միայն առարկայական դասարաններ
ֆիզիկա _    
…………      
մարզադահլիճ 1 շաբաթական 6 օր  
այլ      

 

 

Աղյուսակ 27. Տվյալներ  հաստատության արտաբյուջեի վերաբերյալ

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013
Արտաբյուջե(Գոյացած արտաբյուջեի և հաստատության բյուջեի հարաբերություն տոկոսային արտահայտությամբ) %

 

0.001%

 

 

0.001%

 

 

0.001%

Ծնողականդրամայիններդրումներիտոկոսըհաստատությանընդհանուրբյուջեում %    
Հովանավորչականմիջոցներիտոկոսըհաստատությանընդհանուրբյուջեում %    

 

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ _____  _______________  _______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Աղյուսակ 28. Տվյալներ  հաստատության զարգացման ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ

 

Ծրագրի հիմնական բաժինները Գործողությունները Կատարման ժամանակահատվածը Ծրագրի հիմնախնդիրները Ծրագրի արդյունքները
Սովորողներին կարողությունների և հմտությունների զարգացում

 

Մարզային, հանրապետականև միջազգային մրցույթներում և օլիմպիադաներում մասնակցություն 2011-2013թթ Գիտելիքներով, հմտություններով ու կարողություններով զինված աշակերտ ունենալը Մրցույթներում և օլիմպիադաներում հաղթանակներ
Դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի բարելավում

 

Նկուղային ջրագծերի փոփոխություն, կաթսաների վերափոխում, ջեռուցման  գծերի նորոգում, մուտքի դռների կապիտալ վերանորոգում 2011-2013թթ Դպրոցի կապիտալ վերանորոգում, սանհանգույցի վերանորոգում Անթերի ջեռուցում, ապահով ջրամատակարարում, չոր նկուղ, ամուր հիմք
Դպրոցի մանկավարժական անձնակազմի որակական բարելավում

 

Վերապատրաստումներ, ատեստավորումներ, տարակարգեր 2011-2013թթ Ավելի շատ տարակարգ ունեցող ուսուցիչներ 90% վերապատրաստում անցած ուսուցիչներ,

3 տարակարգ ունեցող ուսուցիչ

Սովորողների կրթության  բովանդակային կառուցվածքի վերազինում

 

Տեսանելի վայրում փակցվել են սովորողների իրավունքներն ու պարտականությունները, դպրոցն ապահոված է մեթոդական, դիդակտիկ նյութերով, աշակերտները ներգրավված են և ներգրավվում են զանազազան ծրագրերի և միջոցառումների մեջ: 2011-2013թթ .Դպրոցի նորմատիվային ամրապնդում դաստիարակության ոլորտում

.Սովորողների ուսուցման ու զարգացման ապահովում դպրոցի կրթական ծրագրերի շրջանակում, մեթոդական դիդակտիկ նյութերի ապահովում

. Սովորողների հետ հետազոտական աշխատանքներ կատարելու համար համապատասխան պայմանների ստեղծում

.Սովորողների հետազոտական գործունեության թեմատիկայի համակարգում

Դպրոցում իրավախախտումներ չեն գրանցվել:

Ուսումնական պլանների համակարգված, մեթոդական և դիդակտիկ  նյութերի ապահովածություն:

Մեթոդաբանական և դիդակտիկ նյութերի ընտրություն և մշակումների ուղղությամբ մանկավարժների միասնական մոտեցումների ապահովում:

Դպրոցի դաստիարակչական աշխատանքների կատարելագործում Դասղեկական ժամերի անցկացում, իրավական գիտելիքների դասեր, էքսկուրսիաներ, միջոցառումներ, զրույցներ, հանդիպումներ 2011-2013թթ .Դպրոցում համապատասխան կրթադաստիարակչական միջավայրի ստեղծում, սովորողների հոգևոր, բարոյական, ֆիզիկական զարգացում, արտադպրոցական և արտադասարանական միջոցառումների ակտիվ կազմակերպում և մասնակցությաւն, պետականության և նրա բաղկացուցիչների նկատմամբ դպրոցի հարգանքի ու ակնածանքի արմատավորում, քաղաքացիական վարքի, մշակույթի ձևավորում Ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշմամբ անձնավորության ձևավորում

 

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ հաստատության զարգացման ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին

Դպրոցի գերխնդիրը մնում է մասնաշենքի հարցը, որովհետև չունենք համապատասխան պայմաններ /լաբորատորիաներ, կաբինետներ, առարկայական լսարաններ, գրադարան-ընթերցասրահ, սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխան սանհանգույցներ, բուֆետ-ճաշարան, հանդիսությունների սրահ/:

Դպրոցը գերբեռնված է, աշխատում է երկհերթ:

Դպրոցի զարգացման ծրագրի միայն ուսումնադաստիարակչական մասն ենք ըստ ուստարիների իրականացնում` չնայած վերը նշված խնդիրներին: Ըստ զարգացման ծրագրի՝  ուսուցիչների մեծ մասն ընդգրկված են զանազան ծրագրերում, նրանց 90 տոկոսը վերապատրաստվել է և ատեստավորվել, 3-ը ստացել են տարակարգ:

Ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստվածության դիտարկման նպատակով պարբերաբար կազմակերպվել են դասալսումներ, անցկացվել քննարկումներ և մեթոդական զրույցներ, որոնց ընթացքում շեշտը դրվել է աշակերտակենտրոն ուսուցման, ուսման ավանդական և արդիական մեթոդների զուգորդմանը՝ նպատակ ունենալով խթանել աշակերտի ինքնուրույնության և ստեղծագործական հատկանիշների զարգացմանը: ՄՄ նիստերի ժամանակ առաջարկվել է վարել առարկայական մեթոդական դասեր և հաջողված փորձերը տարածել մյուս ուսուցիչների շրջանում: Կրթական ծրագրեր են իրականացվել տարբեր կազմակերպությունների հետ մշտական կապ պահպանելով՝ ուսուցիչները տեղեկացվել են զանազան սեմինարների,  որակավորման դասընթացների և այլ միջոցառումների մասին:

Դպրոցի բոլոր հաջողությունները ասում են մեր ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստվածության, կրթության որակի ապահովմանն ուղղված նրանց նորարարական գործունեության մասին: Մանավանդ ավագ դպրոցի այսօրվա պահանջները հասկանալով մեր ուսուցիչները ուսումնադաստիարակչական գործընթացում ներդաշնակ համադրում են ուսուցման ավանդական և արդիական մեթոդները:

Ելնելով ավագ դպրոցի՝ սովորողներին ներկայացված կարևորագույն պահանջներից, այն է՝ սովորողների մոտ ձևավորել վերլուծական, հետազոտական որոշակի կարողություններ և հմտություններ, հաճախակի կազմակերպվել են աշակերտական գիտաժողովներ, մրցույթներ: Լուրջ հանգամանալից աշխատանքներ են կատարվել սովորողների իրավական գիտակցության ձևավորման ուղղությամբ:

 

Մաս. 4. Հաստատությունում ներառական կրթության և գենդերային հավասարության ապահովում

 

Ներառական կրթության հիմքում կրթություն ստանալու մարդու իրավունքն է, որն արտացոլված է ՀՀ Սահմանադրության մեջ, 1948 թվականին ընդունված ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում.<<Ամեն մարդ ունի կրթության իրավունք: Կրթությունը պետք է լինի անվճար, առնվազն տարրական և հիմնական փուլերում: Կրթությունը պետք է ուղղված լինի մարդու անհատականության լիակատար զարգացմանը, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի ամրապնդմանը…>> (հոդված 26):  Նույնքան կարևոր են <<Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի>>դրույթները (ՄԱԿ, 1989թ.) երեխայի կրթության իրավունքի, ինչպես նաև երեխաների խտրականությունից զերծ մնալու իրավունքի մասին դրույթները: Նույն հռչակագրի հոդված 29-ում, որը վերնագրված է<<Կրթության նպատակների մասին>>, նշվում է, որ անհատի կրթությունը և զարգացումը կարևորագույն նպատակներ են, և որ կրթությունը պետք է հնարավորություն ընձեռի երեխաներին լիովին իրացնելու իրենց ճանաչողական, հուզական և ստեղծագործական ունակությունները:

Կրթությունն ունի իրավունքի վրա հիմնված երեք հիմնական սկզբունք`

 • անվճար և պարտադիր կրթության հասանելիություն
  • հավասարություն, ներառում և անխտրականություն
  • որակյալ կրթություն (բովանդակություն և գործընթացներ):

 

Ներառման հարցը պետք է դիտարկվի 1990 թվականին Ջոմթիենում ընդունված <<Կրթություն բոլորի համար>> ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակագրի համատեքստում: Ներառական կրթության գործընթացի գնահատման նպատակն է ապահովել յուրաքանչյուր երեխայի կրթության մեջ ընդգրկվածությունը, մասնակցությունը և կրթության ցանկալի արդյունքի հասնելը: Հաստատությունում երեխաներին միմյանցից առանձնացնելու օրինական հիմքեր չկան: Երեխաները պետք է սովորեն միասին, դա օգտակար կլինի բոլորի համար: Պետք չէ նրանց պաշտպանել միմյանցից: Բոլոր երեխաները պետք է ստանան կրթություն, ինչը կօգնի նրանց հարաբերություններ հաստատել և պատրաստվել կյանքին հասարակության մեջ: Միայն ներառական մոտեցումը կարող է նվազեցնել վախը և նպաստել բարեկամության, հարգանքի, հանդուրժողականության ու փոխըմբռնման հաստատմանը:

2005 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ուժի մեջ է մտել «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, որով պետականորեն ճանաչվել և ամրագրվել է նաև ներառական կրթությունը Հայաստանում: Սա ենթադրում է հաստատություններում այնպիսի կրթական միջավայրի ստեղծում, որոնցում բոլոր երեխաները, անկախ կրթական կարիքներից, կարող  են և հնարավորություն ունեն սովորելու: Նման միջավայրը պետք է լինի երեխաներին ներառող, երեխաների համար արդյունավետ, երեխաների նկատմամբ բարյացկամ,  երեխաների առողջության համար ապահով և գենդերային հարցերի նկատմամբ զգայուն: Ներառումը ենթադրում է կրթության առավել լայն տեսլական, որն ուղղված է բոլոր սովորողների կարիքներին, ներառյալ`

 • հաշմանդամություն ունեցող երեխաները
 • բռնության ենթարկվող երեխաները
 • աշխատող երեխաները
 • փախստական կամ տեղահանված երեխաները
 • միգրանտները
 • ծայրահեղ չքավորության մեջ ապրող երեխաները
 • լեզվական փոքրամասնությունները
 • ազգային փոքրամասնությունները
 • հակամարտությունների գոտիների երեխաները
 • ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետևանքները կրող երեխաները և  այլն:

Հաստատությունում երեխաների մոտ պետք է ամրապնդվեն այնպիսի հմտություններ, վերաբերմունք և արժեհամակարգ, ինչը նրանց թույլ կտահաստատությունն ավարտելուց հետո, չափահաս կյանքում իրենց լիովին դրսևորել և ինքնաիրացվել:Ցանկացած առողջ հասարակություն բաղկացած է երկու սեռերի ներկայացուցիչներից և ժողովրդավարական պետությունների օրենսդրությունները ամրագրում են հավասար իրավունքներ, պարտականություններ և ազատություններ: Գենդերային հավասարության խնդիրն այսօր Հայաստանում բավականին արդիական է և շատ հաճախ է քննարկվում: Շատերին են հետաքրքում «գենդեր» հասկացության, «գենդերային հավասարության» էությունն ու բնույթը, սակայն շատ հաճախ այս հասկացությունները օգտագործվում են սխալ ենթատեքստով և սխալ իմաստով:

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունում ամրագրված է, որ «Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից, արգելվում է»: Հայաստանի Հանրապետությունը միացել է տարբեր միջազգայիին կոնվենցիաների և պայմանանգրերի, որոնք սահմանում են կնոջ և տղամարդու հավասարությունը:  Սեռերի հավասարության սկզբունքներն ամրագրված են նաև ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքում, որտեղ նշված է, որ աշխատանքային հարաբերությունների կողմերը իրավահավասար են` անկախ նրանց սեռից, ռասայից, ազգությունից, լեզվից, ծագումից, ամուսնական վիճակից, ընտանեկան դրությունից և աշխատողի գործնական հատկանիշների հետ չկապված այլ հանգամանքներից: Սակայն, գենդերային կարծրատիպերի վերարտադրությունը շատ հաճախ կատարվում է զանգվածային լրատվությամբ, կրթության և մշակույթի միջոցով:

Հաստատությունում ներառական կրթության և գենդերային հավասարության ապահովում նկարագրող  հիմնական  ցուցանիշները[i] գնահատելու ձևերը ներառում են ինչպես փաստաթղթային ուսումնասիրություն և դիտարկում, այնպես էլ հարցում:

 

Աղյուսակ 29.  Տվյալներ  հաստատությունում  ներառական  կրթության  իրականացման և գենդերային խնդիրների վերաբերյալ

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013
Գենդերային  հավասարության  գործակիցը  աշակերտական   խորհրդում- աշակերտական խորհրդի անդամ աղջիկների թվի հարաբերությունը տղաների թվին   բազմապատկած  100-ով 125% 128% 127%
Աշակերտական խորհրդի կազմում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքներ ունեցող սովորողների թիվը
Սովորողների կողմից առաջարկած և տնօրինության կողմից ընդունված նախաձեռնությունների թիվը 7 9 12
Իրենց հուզող հարցերի վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված կլոր-սողանների, քննարկումների թիվը 4 6 9
Հաստատությունի ներքին կարգապահական կանոնների մշակման աշխատանքներին մասնակից սովորողների թիվը 20 22 27
Ռեսուրս սենյակ այցելող ԿԱՊԿ  ունեցող  սովորողների թիվը
Ռեսուրս սենյակ այցելող ԿԱՊԿՈւ երեխաների ծնողների/խնամակալների թիվը
Դպրոցից հեռացած ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների  թիվը
ԿԱՊԿ ունեցող սովորողների  բացակայությունների միջին թիվը
Արտադասարանական խմբակներում ԿԱՊԿունեցողսովորողների թիվը
Դպրոցի աշակերտական խորհրդումԿԱՊԿ ունեցող սովորողների թիվը
       
Հաստատության աշակերտական խորհրդի կողմից տվյալ ուստարում նախաձեռնած միջոցառումների թիվը

 

Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնա-կիցների թիվը Համադպրոցական

կամ դասարանային

«Բարին արա՛» ծրագրի շրջանակներում այցելություն թիվ 3 ՆՈՒՀ 17.11.12թ 24 համադպրոցական
«Բարին արա՛» ծրագրի շրջանակներում այցելություն թաղամասի տարեց ծերերին 19.11.12թ 12 համադպրոցական
«Բարին արա՛» ծրագրի շրջանակներում այցելություն  «Նարեկ» հիվանդանոցային համալիր 21.11.12թ 19 համադպրոցական
«Բարին արա՛» ծրագրի շրջանակներում այցելություն  գրադարան 23.11.12թ 21 Համադպրոցական

Արդյունքում հաղթող են ճանաչվել «Բարի գրքասեր» և «Լավագույն աշակերտական խորհուրդ»  անվանակարգերում

«Խաղաղության երկխոսություն», «Զարթոնք 89», «Կարիտաս», «Խաչվող ուղիներ», «Առավոտ» ՀԿ-ների հետ համագործակցություն Ուստարվա ընթացքում 78 համադպրոցական
«Ամանորյա դպրոցի ձևավորում» 28.12.12թ 83 համադպրոցական
Ուսուցչի տոնին նվիրված դպրոցի ձևավորում 4.10.12թ 74 համադպրոցական
«Ամանորյա դիմակահանդես» 25.12.12թ 86 համադպրոցական
«Helloween» 20.12.12թ 75 համադպրոցական
Ուխտագնացություններ Ուստարվա ընթացքում 96 համադպրոցական
Այցելություններ մշակույթային օջախներ, թեմատիկ էքսկուրսիաներ, արշավներ՝ հայրենի քաղաքը, մարզը և երկիրը ճանաչելու նպատակով Ուստարվա ընթացքում 54 համադպրոցական
Պատի թերթի լույսընծայում «Մենք և առողջ ապրելակերպը» 25.02.2012թ 14 դասարանական
Մրցույթ «Ձմեռային բնանկարներ» 20.12.2012թ 47 համադպրոցական
«Բրյուսովի կյանքը» թեմայով հետազոտական աշխատանքների կատարումը  սահականկար-շնորհանդեսների տեսքով 17.02.12թ 3 համադպրոցական
Շաբաթօրյակների անցկացում, կանաչապատման աշխատանքների կատարում Ուստարվա ընթացքում 48 համադպրոցական
Հաստատության ծնողների կողմից տվյալ ուստարում կազմակերպված միջոցառումների /էքսկուրսիներ, ճանաչողական այցեր և այլն/ թիվը
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Համադպրոցական

կամ դասարանային

Էքսկուրսիաներ՝ Էջմիածին, Գոշավանք, Հաղարծին, Սանահին, Հաղպատ, Գառնի, Գեղարդ, Մաթոսավանք, Մուղնի, Ուստարվա ընթացքում

Հուլիս-օգոստոս

798 Համադպրոցական

կամ դասարանային

Այցելություն թանգարաններ՝ Թումանյանի տուն-թանգարան, Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարան, Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարան, Հովհաննես Շիրազի տուն-թանգարան, Ասլամազյան քույրերի տուն-թանգարան, Մատենադարան և այլն Ուստարվա ընթացքում

 

523 Համադպրոցական

կամ դասարանային

Հաստատության ուսուցիչներիև սովորողների մասնակցությունը համաժողովների և միջոցառումների
Միջոցառումը

 

Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Համադպրոցական

կամդասարանային

«Ժողովրդավարությունը սկսվում է քեզնից» 3 տարի 48 համադպրոցական
«Քաղաքացի նախագիծ» 2012թ 2 համադպրոցական
«Ասպարեզ» 2012թ Աշակերտներից մեկը զբաղեցրել է II տեղ համադպրոցական
«Երկիր մեդիա» 2012թ 6 համադպրոցական
«Բանավեճի ակումբ» Ուստարվա ընթացքում 14 համադպրոցական
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 1.12.12թ 154 համադպրոցական
«Գրերի գյուտից մինչև գրատպություն» 3.11.12թ 17 դասարանական
«Գարունն իմ քաղաքում» Մարտ-ապրիլ 28 համադպրոցական
«Մենք խաղաղության կողմնակիցներ ենք» կավճանկար  հոկտեմբեր 78 համադպրոցական
«Հայ ասպետ» 2012թ 15 համադպրոցական
«Միջոցառում նվիրված թատրոնի օրվան» Ուստարվա ընթացքում 63 համադպրոցական
«Շնորհավոր տո՛նդ, սիրելի ուսուցիչ» 5.10.12թ 15 դասարանական
«Երկիր մոլորակի մարդկանց մաքուր մոլորակը» 14.10.12թ 28 դասարանական
«Տարբեր ազգերի երեխաներ, մենք բարեկամության երազով ենք ապրում» 1.03.12թ 25 դասարանական
«Ի՞նչ է նշանակում հարգել ուրիշին»   26 դասարանական
       
 «Վանաձորյան բնանկարներ» 5.10.2012թ 78 համադպրոցական
«Աստղաթափ է» հոկտեմբեր 58 Համադպրոցական
«Երգը ժողովրդի հոգին» Հոկտեմբեր 27 համադպրոցական
Դավիթ Գասպարյան «Ողբերգական Չարենցը» վերնագրով գիտական ընթերցումներ հունվար 14 համադպրոցական
«Երգը բարեկամության կամուրջ» նոյեմբեր 13 համադպրոցական

 

 

Աղյուսակ 30. Հաստատությունում  ներառական  կրթության  և գենդերային հավասարության  ապահովման ցուցանիշներ

 

  Այո Ոչ Մենաբանություն
Ներառական կրթության զարգացումը որպես նպատակ ամրագրված է հաստատության կանոնադրության մեջ     Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ չունենք
Հաստատության զարգացման ծրագրերում պլանավորված են ներառական կրթության ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ, այդ թվում ուսուցիչների վերապատրաստումներ      
Հաստատությունն ունի ներառական կրթության գործընթացի համակարգման լիազորություններով տեղակալ/կամայնպատվիրակվածէտեղակալներիցորևէմեկին      
Հաստատության վեբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ կապի հնարավորություն      
Վերջին 5 տարում  տնօրինությունը  մասնակցել   է  ներառական հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման[ii]      
Հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ      
Հաստատությունն ունի ռեսուրս սենյակ կրթության առանձնահատում պայմաններ կարիք ունեցող երեխաների համար      
Դպրոցում առկան են  բավարար քանակի և որակի  սարքավորումներ`  տարատեսակ ֆունկցիաների սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար      
ԱՈՒՊ-ները մշակված են ըստ հանրակրթության պետական չափորոշիչի և  առարկայական ծրագրերի      
Դպրոցում ֆիզիկական բռնության դեպքրի թիվը      
Դպրոցի վաբ կայքում գործում է ներառական կրթության բաժին` ընտանիքի և համայնքի հետ հետադարձ  կապի հնարավորությամբ      
Հանդուժողականության ձևավորմանն ուղղված      

 

 

Հարցման միջոցով գնահատվող ցուցանիշներն են.

 

 • Վերջին 5 տարում տնօրինությունը մասնակցել է ներառական կրթություն առաջարկվող հաստատությունների կառավարման թեմայով վերապրաստման:
 • Հաստատությունն ունի ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստված և վերապատրաստող ուսուցիչներ:
 • Դպրոցում առկա են բավարար քանակի և որակի սարքավորումներ ուուսումնական նյութեր`  տարատեսակ ֆունկցիաների սահմանափակում ունեցող աշակերտների համար:
 • Տվյալ տարում դպրոցի հաղթահարված խոչընդոտների որակական նկարագրություն դրանց նշանակալիության և ազդեցության տեսանկյունից:
 • Ուսուցիչները գիտակցում են ներառական կրթության վերաբերյալ կարծրատիպերի առկայությունը:
 • Դպրոցի ուսուցիչները հավասար վերաբերմունք ունեն բոլոր երեխաների նկատմամբ, անկախ նրանց միջև եղած տարբերություններից:
 • Ուսուցիչները կարողանում են հայտնաբերել կարծրատիպեր ամրապնդող վարքագիծ, երևույթ դասարանում, դպրոցում և ուսումնականնյութերում, դպրոցի գործընթացներում և նույնիսկ սեփական վարքագծում:

 

 

Մաս 5. Համայնքային մասնակցություն

 

Շատ երկրներում համայնքի մասնակցությունը համարվում է հաստատության աշխատանքի բարելավման կարևոր միջոց: Սակայն այդ մասնակցությունը, բացի ֆինանսական աջակցությունից,  կարող է ընդունել  նաև այլ ձևեր:

Մասնակցության ամենացածր մակարդակում ծնողները պարզապես ապահովում են երեխայի հաճախումը հաստատություն:Հաճախ ծնողական մասնակցությունը երեխաների կրթության գործում սահմանափակվում է տնային հանձնարարությունները ստուգելով և  ծնողական ժողովներին այցելությամբ:  Ծնողներն իրավունք ունեն մասնակցել դասալսումներին, սակայն նրանց մասնակցությունը ուսումնական գործընթացին հիմնականում պասիվ է:

Մասնակցության հաջորդ և ամենատարածված մակարդակում ծնողները հաստատությանն օժանդակում են դրամական ներդրումներով, վճարումներով, աշխատանքով կամ նյութերով, միջոցառումների մասնակցությամբ, բայց ոչ ավելին: Մասնակցության առավել բարձր մակարդակի հասնելու համար կարևոր նշանակությունունի հաստատության կողմից իրականացված քայլերը, որոնք ուղղված են  ծնողների, համայնքի այլ անդամների, ինչպես նաև զանազան համայնքային կառույցների հետ համագործակցության ամրապնդմանը։Ոչ միայն համայնքը պետք է ակտիվորեն մասնակցի հաստատության գործունեությանը, այլ նաև պետք է գործի հետադարձ կապը: Հաստատությունը գործուն մասնակցություն պետք է ունենա համայնքի հիմնախնդիրների լուծմանը` այդ գործընթացում ներգրավելով նաև սովորողներին:Այն պետք է հանդիսանա տվյալ համայնքի կրթամշակութային կենտրոնը, լինի համայնքահեն, միաժամանակ բաց լինի նաև այլ համայնքների հաստատությունների ուսուցիչների համար:

Հաստատության գործունեության ներքին գնահատման գործընթացը պետք է ցույց տա, թե որքանով է արդյունավետ հաստատություն-համայնք համագործակցությունը, որքանով է կրթության որակի բարձրացմանը նպաստում դåñáó-սովորող-ÍÝáÕ-համյանքհամագործակցությունը:

Համայնքային  մասնակցության  ակտիվությունը նկարագրող ցուցանիշներ գնահատելու ձևերը ներառում են ինչպես փաստաթղթային ուսումնասիրություն և դիտարկում, այնպես էլ հարցում:

Աղյուսակ 31. Տեղեկություններ  հաստատության գործունեության մեջ հանրային ներգրավվածության վերաբերյալ

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչների խրախուսման կամ կարգապահական տույժերի կիրառման առաջարկները
Միջոցառումը Ամսաթիվ Ուսուցիչների թիվը  
 
Հաստատության ուսումնանյութական բազայի բարելավման աշխատանքներին ծնողների կողմից կատարված  ներդրումները
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Ներդրումների չափը
Ներդրումներ չեն արվել
       
       
       
Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ծնողների ներգրավվածությունը
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Համադպրոցական

կամ դասարանը

<<Մայրերի տոն>> 11.03 12 7-9-րդ դասարան
Էքսկուրսիաներ 13.06 14 Համադպրոցական
       
Ծնողական խորհրդի կողմից ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով սովորողներին տրված աջակցությունները
Միջոցառումը Ամսաթիվ Աջակցություն ստացածների թիվը Համադպրոցական

կամ  դասարանը

Գրքերի զեղչեր      
       
       
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզվով կազմակերպված միջոցառումները
Միջոցառումը Ամսաթիվ Միջոցառումների թիվը Համադպրոցական

կամ դասարանը

       
       
       
Հաստատության ուսումնանյութական բազայի բարելավման աշխատանքներին համայնքի կողմից կատարված ներդրումները
Միջոցառումը Ամսաթիվ Ներդրումներիչափը Համադպրոցական

կամ դասարանը

     
       
       
Համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողների մասնակցությունը
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Ներկայացված առաջարկների թվային տվյալները
<<Խաղաղության պուրակի>> ստեղծում 22.04 9 2
       
       
Հաստատության կողմից  համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված և անցկացված միջոցառումները
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակիցների թիվը Համադպրոցական

կամ դասարանը

Այցելություն թաղամասի ծերերին 30.10 11 Համադպրոցական
Այցելություն<Նարեկ>հիվանդանոց համալիր 04.10 9 Համադպրոցական
Գրադարանի գրքերի վերանորոգում 13.10 17 Համադպրոցական
Հաստատության և ՀԿ-ների համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը
Միջոցառումը Ամսաթիվ Համատեղ իրականացված ծրագրերի թիվը Մասնակիցների թիվը
<Բարին արա> Կարիտաս 07.10 5 54
Հաստատության ուսուցիչների և սովորողների մասնակցությունը համաժողովների և միջոցառումները
Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակից ուսուցիչների թիվը Մասնակից սովորողների թիվը
<Մեր ձեռքբերումները> 14.10 27 80
<Գրիբոյեդովի կյանքը և գործունեությունը> 06.11 3 17

 

Աղյուսակ 32. Այլ տեղեկություններ

 

  Թիվ Մենաբանություն
Ծնողական և աշակերտական խորհրուրդների կողմից համատեղ ընդունված որոշումների և իրականացված միջոցառում ների թիվը 11  
Սովորողների արտադպրոցական և արտադասարանական աշխատանքներում ներգրավված ծնողների թիվը 35  
Ֆինանսական և սոցիալական այլ աջակցություն ստացած սովորողների թիվը 18  
Կարգապահական տույժի ենթարկված կամ խրախուսանքի արժանացած ուսուցիչների թիվը Խրախուսանք 4  
Հաստատության թերթիկ ամ կայքի աշխատանքներում սովորողների ընդգրկվածությունը, պարբերականությունն ու ընթերցողների քանակը, կայքի թարմացման հաճախականությունն ու այցելուների քանակը մեկ տարվա կտրվածով 35  

 

 

 

 

 

 

 

Հարցման միջոցով գնահատվող ցուցանիշներն են.

 

 • Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերվող խնդրահարույց հարցերի քնարկմանը,
 • Աշակերտական խորհուրդը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ` սովորողների միջև ծագած խնդիրներին լուծում գտնելու նպատակով,
 • Աշակերտական խորհուրդը պարբերաբար կազմակերպում է շաբաթօրյակներ, մասնակցում է հաստատության և հարակից տարածքի մաքրման աշխատանքներին
 • Սովորող-սովորող հարաբերությունները հարգալից են, պաշտպանված են բոլորի իրավունքները, հարգվում է բոլորի կարծիքը,
 • Բոլոր ծնողների տեղեկացվածության աստիճանը հաստատությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին:

 

 

 

 

Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները /գրել ազատ ոճով/

 

Հաստատության հիմնախնդիրներն են.

ա/ շենքային պայմաններ

բ/ ավելի շատ տարակարգ ունեցող ուսուցիչներ

գ/ մարզային, հանրապետական, միջազգային մրցույթներում և օլիմպիադաներում ակտիվ մասնակցություն և  հաղթանակներ

դ/ արտադասարանական և արտադպրոցական միջոցառումների ակտիվ կազմակերպում

ե/ ուսուցման որակի բարձրացում

զ/ աշխատողների պատասխանատու, կազմակերպված, նպատակասլաց աշխատանք, որպեսզի դպրոցը թույլ կողմեր չունենա:


[1]Այս և հետագա աղյուսակներում անհրաժեշտ է  նկարագրել դինամիկան` մեկնաբանել աճի կան նվազման  պատճառները:

[2]Հաջորդերկուենթակետերընույնպեսծառայությունեն, սակայնտեղեկատվությանհամապարփակություննապահովելունպատակովդրանքառանձնացվելեն:


[i]Հաստատությունում ներառական կրթության և գենդերային հավասարության ապահովում նկարագրող  ցուցանիշների ամբողջական ցանկը տրված  է   Հավելված 1-ում:

[ii]Ինչպես նշված է ներածական մասում, նույն ցուցանիշը կարող է գնահատվել մի քանի մեթոդով:

 

 

Հավելված 2Հարցումների իրականացման  երաշխավորվող մեթոդաբանություն

 

 

Սահմանված ցուցանիշներին համապատասխան հաստատության գործունեության ինքնավերլուծության տվյալների հավաքագրման նպատակով հարցումներ կատարելու և արդյունքներն ամփոփելու համար երաշխավորվում է հետևյալ մեթոդաբանությունը.

 1. Հարցման մեթոդը օգտագործվում է, երբ ցուցանիշների աղյուսակում տվյալ ցուցանիշի գնահատման մեխանիզմ սյունակում նշված է <<հարցում>>:   Հարցումներն անցկացվում են հարցաթերթիկների միջոցով, որոնք մշակվում են հաստատության կողմից:   Հարցումների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով հաստատությանը խորհուրդ է տրվում խմբավորել հարցում պահանջող ցուցանիշներն` ըստ հարցվողների խմբերի /օրինակ ուսուցիչների խումբ, սովորողների խումբ, ծնողների խումբ և այլն/ և յուրաքանչյուր խմբի համար կազմել 1 հարցաթերթիկ, որում կներառվեն այդ խմբին վերաբերող բոլոր ցուցանիշների հարցերը:

 

 1. Հարցաթերթիկները  ներառում են 1-5 այնպիսի հարցեր, որոնք հնարավորություն են տալիս լավագույնս   բացահայտել  ցուցանիշը:  Ընդհանուր առմամբ հարցի դասական ձևակերպումը կարող է սկսվել. <<Համաձայն եք, որ… (շարունակությունը կազմում է հարցի բովանդակությունը)>>,  իսկ հաճախ օգտագործվող տիպային պատասխանները՝ <<Այո,  ավելի շուտ այո,  ավելի շուտ ոչ,  ոչ, չեմ կարող պատասխանել, տեղյակ չեմ>>:

 

 1. Կարող են լինել նաև բովանդակային դիրքորոշում և վերաբերմունք պահանջող պատասխաններ ունեցող հարցեր: Օրինակ՝  <<Ծնողական և աշակերտական խորհրուրդները համագործակցում են>> ցուցանիշի վերաբերյալ կարելի է տալ հետևյալ հարցը, օրինակ՝ <<Ինչպիսին է համագործակցությունը հաստատությունում ծնողական և աշակերտական խորհուրդների միջև>>: Այս հարցի հնարավոր պատասխանները տրված են ստորև: Դրանք հինգն են, որոնցից  յուրաքանչյուրը ամրագրում է հարցի վերաբերյալ հնարավոր դիրքորոշումներից մեկը.
 • ծնողական և աշակերտական խորհուրդները սերտորեն համագործակցում են,
 • ծնողական և աշակերտական խորհուրդները համագործակցում են անհրաժեշտության դեպքում,
 • ծնողական և աշակերտական խորհուրդները որոշ դեպքերում համագործակցում են, սակայն այդ համագործակցությունը բավարար մակարդակի վրա չէ,
 • ծնողական և աշակերտական խորհուրդները չեն համագործակցում,
 • այլ:
 1. Հարցաթերթիկում հարցերը նույնպես համարակալվում են: Լրացված հարցաթեթիկների մշակումը կատարվում  է համակարգչի միջոցով` համապատասխան ծրագրով / օրինակ` Excel …./: Հարցերի պատասխաններն իրենց հերթին համարակալվում են: Հարցման արդյունքների մշակման` պատասխանների մուտքագրման համար հարցերի հերթական համարները հարցաթերթիկում կարող են ընդունվել որպես այդ հարցերի կոդեր, իսկ հարցերի պատասխանների համարները՝ որպես պատասխանների կոդեր: Յուրաքանչյուր լրացված հարցաթերթիկ համարակալվում է:
 2. Լրացված հարցաթերթիկների տվյալները մուտքագրվում են ընտրված համակարգչային ծրագրով և ստեղծվում է տվյալների բազա:  Մուտքագրվում են՝ իրենց կոդերով, պատասխանները` իրենց: Այսպիսով, մուտքագրման արդյունքում ստացվում են թվեր, որոնք կարելի է կարդալ, օրինակ՝ 1. 1. 3, այսինքն առաջին հարցվածը առաջին հարցին տվել է երրորդ պատասխանը: Մեր վերը բերված օրինակի համար սա մշանակում է, որ առաջին հարցվածը ընտրել է  <<ծնողական և աշակերտական խորհուրդները որոշ դեպքերում համագործակցում են, սակայն այդ համագործակցությունը  բավարար մակարդակի  վրա  չէ>> պատասխանը:  Բոլոր տվյալների մուտքագրումից հետո կատարվում է հաճախությունների հաշվարկ, ինչը թույլ է տալիս տեսնել, թե ինչպես  են բաշխվել հարցվածների կարծիքները՝ ըստ հարցաթերթիկում տրված պատասխանների տարբերակների:  Հարցվողների ընտրանքը կազմելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է որոշել հարցման ենթակա անձանց խումբը (սովորողներ, ուսուցիչներ և այլ):  Հարցման կարևոր փուլ է տվյալ խմբի անձանց բազմությունից հարցման ենթակա խմբից, օրինակ բոլոր ուսուցիչներից, կազմել հարցվողների ընտրանքը կամ այլ կերպ ասած ընտրել հարցվողներին` այն ուսուցիչներին, ովքեր պետք է լրացնեն հարցաթերթիկը:
  1. Հարցման ընտրանքի կազման համար առաջարկվում է կիրառել պատահական ընտրանքի մեթոդը: Պատահական ընտրանքի մեթոդով ընտրանքի չափը` հարցվողների թիվն որոշելու համար առաջարկվում է օգտագործել ընտրանքի հաշվարկման պարզեցված բանաձև:
  2. Դպրոցներին որպես օգնություն ստորև աղյուսակում 33-ում տրված է պատահական ընտրանքի պարզեցված բանաջևով հաշվարկված ընտրանքի չափը տարբեր բազմությունների համար (հաշվարկը արված է պատահական ընտրանքի հիման վրա, 95 տոկոս ներկայացուցչականության պարագայում, 5% վստահելի  միջակայքի պայմաններով).

 

 

Աղյուսակ 33.

Հարցման բազմություն Ընտրանքի չափը` հարցվողների թիվը
Մինչև 100 80
101-300 169
301-500 217
501-700 248
701-1000 278
1001 և ավելի 302

 

Ուսուցիչների հարցման դեպքում մինչև 40 ուսուցիչ ունեցող դպրոցներում պետք է հարցման ենթարկվեն բոլոր  ուսուցիչները, 40-ից  80 ուսուցիչ ունեցող  դպրոցներում հարցման ենթակա    է 36-44  ուսուցիչ,  80-ից  ավել  ուսուցիչ  ունենալու  դեպքում  հարցման  ենթակա  է  66 ուսուցիչ:

Ընտրանքի չափը որոշելուց հետո անհրաժեշտ է ընդհանուր բազմությունից որոշել ընտրանքի քայլը, այսինքն, թե ինչպես որոշել օրինակ` 100 սովորողներից ընտրել 80 սովորող: Ընտրանքի քայլը հավասար է հարցման բազմության հարաբերությունն է հարցվողների խմբին, այսինքն,՝ բոլոր սովորողների  թիվը բաժանած այն սովորողների  թվին, որոնք պետք է հարցման  ենթարկվեն (տվյալ օրինակում` 80 բաժանած 100):

 1. Ընտրանքի քայլը  որոշելուց հետո պետք է վերցնել հարցվողների այբենական կարգով դասավորված ցուցակը և հաշվարկված քայլի  պարբերականությամբ ընտրել հարցվողին: Դիցուք, այս օրինակում 100 սովորողից հարցմանը չեն մասնակցելու 20-ը, որոնք կարող են լինել  սովորողների ցուցակից 8-րդ, 9-րդ, 18-րդ, 19-րդ  և այլն: Եթե ցուցակը վերջանում է, իսկ ընտրանքային համախմբության թիվը չի լրացել, ապա շարունակում ենք ներառել ամեն հինգերորդին՝ հաշվելով վերջին քայլից, այսինքն, եթե ցուցակը 49 հոգանոց է, իսկ մենք 45-րդ ուսուցչին ենք ընտրել, ապա հաջորդ քայլը կլինի 1-ին համարը, որը 45-ից հաշված՝ հինգերորդն է ստացվում և այդպես   շարունակ:
Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: